Toppbilde for Arrangementssiden

Katarina Barruk // Sami Music Week // KonsertPuls // CITY SCENE, Alta

Arrangør: Sami Music Week/Sámi Musihkka Vahkku, Studenthuset City Scene and KonsertPuls

Beskrivelse

Sami Music Week og Konsert Puls presenterer Katarina Barruk.

Katarina Barruk, er kjent som en av Sábmies mest talentfulle unge musikkunstnere. Hun er vokst opp i Lusspie (Storuman) og Gajhrege (Gardfjäll), men er for tiden med base i Oslo. I løpet av det siste tiåret har Katarina turnert gjennom Europa med konserter. I 2020 mottok hun en av de mest gjeve forfatter- og komponistpriser i Sverige – «SKAPs Kulturbärarpris».

Barruk sin unik, særegen stemme, i kombinasjon med en standhaftig tilstedeværelse på scene skaper et rom av sårbarhet og styrke som er ulikt noe annet. Hun leverer en heftig, men likevel dypt jordnær blanding av popmusikk, tradisjonell joik og improvisasjonselementer.

Katarina synger på sitt morsmål, umesamisk språk. Hun vokste opp på et sted der nesten alle snakket svensk. Da hun var ung var det ingen venner å dele morsmålet umesamisk med. I dag er språket på UNESCOs rødliste over utrydningstruede språk, men mange umesamer nekter å gi opp kampen. Barruk er en av få unge mennesker som snakker umesamisk flytende i dag, og har vært med på å arrangere møter der folk kan praktisere språket i tillegg til å fremme språksaken gjennom musikken sin.

Gjennom årene er mange lyttere blitt grepet av Barruks kraftfulle, klare røst. Hun har laget musikk for Gwangju-biennalen i Sør-Korea, og sammen med de norske produsentene Arnljot Nordvik og Christo Stangness har hun fullført sitt andre album, oppfølgeren til den kunstferdige 2015-utgivelsen Báuros.

“Når jeg opptrer, får jeg indre bilder av steder, mennesker og hendelser. Jeg forsøker å ta med meg publikum dit, og invitere dem inn i min følelsesmessige tilstand. Jeg tror mange har vent seg til samtidens ståk, og jeg ønsker å finne frihet fra det i musikken min, et pusterom hvor folk kan finne ro og hvile”, har hun sagt tidligere. I februar, tar hun med seg sitt språk og musikk, og skaper et pusterommet for publikum på Studenthuset City Scene i Alta.

Artistbilde: Sara Berglund

Torsdag 9 februar, vi starter konsertkveld kl. 21.00, dørene i lokaler åpnes allerede kl 20.00.

//

Sámi Music Week ja Konsert Puls ovdanbuktet Katarina Barruk.

Mii dovdat Katarina Barruk Sámi čeahpimus nuorra musihkkadáiddáriid searvvis. Son bajásšattai Lusspies (Storuman) ja Gajhreges (Gardfjäll), muhto orru dál Oslos. Maŋemus logijagi lea Katarina johtán Eurohpás iežas konsearttaiguin. 2020:s sutnje geigejuvvui árvvoleamos čálli- ja komponistabálkkašupmi Ruoŧas – “SKAPs Kulturbärarpris”.

Barruka sierranas, earenoamáš jietna, ovttas nanu lávdeovdanbuktimiin hábme seahkalas hearkkes ja nanu lanja, maid mii eat leat goasse ovdal vásihan. Son ovdanbuktá garra, muhto seammás vuollegaš ja mearálaš popmusihka, árbevirolaš luođi ja improvisašuvdnaosiid seaguhusa.

Katarina lávlu iežas eatnigillii, ubmisámegillii. Son bajásšattai báikkis gos measta buohkat hupme ruoŧagiela. Go son lei nuorra, de ii beassan ovttainge juogadit iežas eatnigiela, ubmisámegiela. Dál lea giella UNESCO áitojuvvon gielaid rukseslisttus, muhto olu ubmisápmelaččat eai vuollán giela seailluheamis. Barruk lea okta dain moatti nuorain geat hupmet ubmisámegiela dál, ja son lea leamaš mielde lágideame čoahkkimiid gos olbmot besset geavahit giela seammás go ovddidit giellaášši iežaset musihka bokte.

Jagiid čađa olu guldaleaddjit leat njuorrasan Barruka nanu, čielga jienain. Son lea ráhkadan musihka Gwangju-biennalenii Davvi-Koreas, ja ovttas norgalaš produseanttaiguin Arnljot Nordvikain ja Christo Stangnessiin son lea ollašuhttán iežas nuppi skearru, dáiddalaš 2015-almmuhusa Báuros čuovvuleapmi.

“Go lean lávddis, de munnje bohtet báikkiid, olbmuid ja dáhpáhusaid govat. Mun geahččalan mieđuštit iežan guldaleddjiid dohko, ja bovden sin iežan dovdduid sisa. Mun jáhkán ahte oallugat leat hárjánan dán áiggi ridjii, ja háliidan iežan musihka bokte beassat das eret, vuoiŋŋastanbáiki gos olbmot gávdnet ráfi”, lea son ovdal dadjan. Guovvamánu son boahtá iežas gielain ja musihkain, ja hábme vuoiŋŋastanbáikki guldaleddjiide Studeantaviesus City Scenes Álttás.

Artistagovva: Sara Berglund

Duorastaga guovvamánu 9.b., konseartaeahket álgá dii. 21.00, ja uvssat rahpasit juo dii. 20.00.

Bures boahtin!